Ødis Forsamlingshus Logo
Husets Historie
Facade  Ødis Forsamlingshus Historisk

-Klik på billede for større version

Husets Historie


I tiden efter 1864, blev der oprettet så mange højskoler i Danmark, at der i de fleste sogne var mennesker, der blev stærkt optaget af den nye folkeoplysning, og i Ødis samledes i slutningen af 1902, en del beboere for at drøfte sagen om oprettelsen af et gymnastikhus, der tillige skulle være foredragshus. Det blev ved- taget at forsøge at realisere planen, og der blev valgt en bestyrelse med sognepræst A. Jessen som for- mand. Gårdejer Knud Andersen, Ødisgård, skænkede en byggegrund, og der blev tegnet aktier hos sognets beboere.  Allerede i januar 1903 var arkitekt Andersen fra Askov, kaldt til Ødis for at besigtige grunden og lave tegninger til huset, der så blev bygget i løbet af sommeren og kom til at koste 4038 kr. Det blev indviet den 2. oktober 1903, og der var mange familier, der sluttede op om forsamlingshuset ved aktietegningen. Prisen på 25 kr. pr. aktie, skulle ikke indbetales, men der blev hvert år opkrævet et rente -beløb på 2 kr. for hver aktie. Senere blev forsamlingshuset omdannet til andelsselskab.

I de følgende årtier, blev forsamlingshuset rammen om mange forskellige arrangementer. De faste årlige begivenheder var høstfest med kaffebord og dans, samt efterårsmøde med foredrag om eftermiddagen, og enten foredrag eller oplæsning om aftenen. I vinterens løb, blev der afholdt foredrags- eller oplæsnings- aftener og regelmæssige samtalemøder, især mens pastor Jessen var formand. Disse samtalemøder foregik på den måde, at sognepræsten A. Jessen indledte et emne, og efter kaffen blev emnet så diskuteret. Det fortælles, at der undertiden blev diskuteret ret kraftigt, især mellem præsten og degnen; lærer Møller. Forsamlingshuset blev også benyttet til gymnastik, både for sognets unge og for børn i Ødis skole. Da der siden blev oprettet en ungdomsforening i Ødis, holdt også den sine møder og fester i forsamlingshuset. Herudover blev der opført amatørskuespil, der blev afviklet på en lidt primitivt opstillet scene, idet forsamlingshuset aldrig har fået en fast scene. Ligeledes dannede huset ramme om folkedans og forskellige foreningsarrangementer. Fx tegnede husmandsforeningen, der blev stiftet i 1908, en del aktier i huset, og forpligtede sig til at holde sine møder der. Endelig er der også gennem årene blevet holdt mange private fester. Dette gælder bryllupper og sølvbryllupper og mindesammenkomster efter begravelser. I tidens løb har det ofte været følt som et savn, at forsamlingshuset var for lille og især manglede en mindre sal, en scene og ordentlige toiletforhold. I 1935 fik bestyrelsen udarbejdet tegninger til en tilbygning, der bl.a. skulle rumme en scene og var anslået til at koste 1800 kr. Mens der blev forhandlet om dette byggeri, blev der i 1936 stillet forslag om, at købe Ødis kro og indrette den til forsamlingshus, og sognerådet var gået ind på at købe det hidtidige hus til gymnastik for skolebørnene. Kroen var til salg for 26.000 kr., men handlen blev alligevel opgivet, og forsamlingshuset fik en tiltrængt istandsættelse. Igen i 1969 blev der lavet tegninger til en større udbygning af forsamlingshuset, idet der var planer om at købe jord fra Ødisgård, og dermed kunne få plads til en mindre sal og en scene samt bedre køkken- og toiletforhold. Udgiften var denne gang anslået til 150.000 kr., men planernes gennem-førelse voldte for store betænkeligheder og blev igen opgivet. Tilmed var forsamlingshuset kommet ned i en bølgedal og blev kun lidt brugt, hvilket havde til følge, at der ved generalforsamlingen i 1972 blev stillet forslag om at likvidere huset.

Facade  Ødis Forsamlingshus Historisk ca. 1973

-Klik på billede for større version

Efter en livlig diskussion på generalforsamlingen, blev det dog bestemt at se tiden an, og i 1973 fik bestyrelsen så forbindelse med Sønderjysk Faldskærmsklub, der gerne ville leje huset for en årrække, uden at betale egentlig leje, men med pligt til at afholde de faste udgifter ved huset og straks installere centralvarme og moderne toiletter. Ved en generalforsamling blev dette godkendt, og selvom andels-haverne ikke havde den daglige brugsret over forsamlingshuset, bevarede bestyrelsen muligheden for at arrangere egne møder som før. Efter nogle års forløb, fik faldskærmsklubben andre muligheder for egnede lokaler, og i 1981 overtog bestyrelsen igen hele den daglige drift af forsamlingshuset. Det var på et heldigt tidspunkt, idet huset nu var i en ret tidssvarende stand, og interessen for forsamlingshusene var generelt stigende i hele landet. I de efterfølgende år, er Ødis forsamlingshus da også blevet stærkt benyttet både til private fester og til bestyrelsens møder og fester.  I 1979 blev det til istandsættelse af køkkenet og til flytning af trappen til balkonen.  Den 2. oktober 1983, blev der holdt 80 års jubilæum for forsamlings-huset. Festen blev fejret med fælles spisning og derefter underholdning med lægefamilien Vagn Hansen, Åbenrå.  De efterfølgende år blev især præget af det lokale amatørteater samt Ødis Revyen. Disse arrangementer formåede virkelig at skabe den helt store tilslutning af medlemmer, og ligeledes andre indenbys og udenbys beboere. Især Ødis Revyen gav et fint overskud, som var en velkommen gave, til at holde huset i en rimelig god stand. Udleje til familiefester havde også haft en stigende tendens, så alt i alt var det gået rimeligt godt med økonomien uden dog at afkaste så meget, at man turde gå i gang med de store renoveringer. På generalforsamlingen den 21. maj 1991, valgte Hans Thysen at udtræde af bestyrelsen og efterfulgtes på formandsposten af Ebbe Poulsen. I 1992 blev husets vedtægter redigeret, så de blev mere tidssvarende. Blandt andet blev der lavet to vigtige ændringer i de nye vedtægter. Hæftelsen for forsamlingshusets gæld, der før var solidarisk - blev ændret til begrænset ansvar til alene at omfatte medlemmernes indskud. Der blev også tilføjet, at ved foreningens opløsning, skal evt. formue anvendes til velgørende formål i Ødis Sogn. Ved husets 90 års jubilæum i 1993, var der givet grønt lys for bygningen af Ødis Hallen i 1994-1995, Bestyrelsen tog derfor en  vurdering af forsamlingshusets mål og fremtid. Vurderingen blev, at såfremt man kunne holde huset i en rimelig forsvarlig stand, så langt økonomien kunne række, og ikke lave de store investeringer og dermed gældsætning, ville der være en rimelig grund til at tro på, at huset kunne eksistere mange år fremover, idet man forventede, at forsamlingshuset stadig ville være attraktivt som festlokale, for familiefester og andre mindre sammenkomster. 90 års jubilæet blev fejret den 5. november. 1993 med fælles spisning, underholdning med forskellige sketchs – blandt andet 90 års fødselsdag med efterfølgende dans til levende musik. I årene der kom, fik huset så meget i overskud, - ud over de almindelige driftsudgifter, at de kunne klare udgifterne til en mindre renovering - primært af gulvene.  Ved en indsamling blandt sognets beboere, blev der skaffet kapital til 100 nye stole samt 5 nye borde. Med et tilskud fra Vamdrup Kommune blev vinduer samt indgangsdøren skiftet.  I bestyrelsen havde man en del år diskuteret, hvordan vi kunne komme i gang med en meget tiltrængt renovering af køkkenet. Vi fik derfor udfærdiget en arkitekttegning samt indhentet håndværkertilbud på renoveringen. Derefter søgte man igennem flere år, tilskud fra forskellige fonde samt kommunen - uden nogen form for positivt resultater. I 2002 blev bestyrelsen så enige om, at gennemføre arbejdet på frivillig ulønnet basis. Det lykkedes at gennemføre renoveringen, så man fik et mere tidssvarende køkken.  I 2003 blev husets vedtægter ændret således, at forsamlingshuset ikke længere var et andelsselskab, - men en forening.  Ændringen skete af rent skattetekniske grunde. Forsamlingshusets 100 års jubilæum blev fejret den 31. okt. og 1. november, med fælles spisning og underholdning i form af sketchs, samt med efterfølgende dans ved musik af Ødis orkestret ”Happy Danes”.  Der har været ølsmagning 2-3 gange. I de senere år er det blevet en tradition at afholde Spis Sammen Aften 2 gange om året. I samarbejde med Menighedsrådet er der hvert år i oktober eller november en foredragsaften. Efterlønnere og pensionister bruger det til foredrag mv. hver anden uge i vinterhalvåret. Det samme gør Sang for Sangglade. I 25 år og frem til 2010  blev huset brugt af De kommunale dagplejerne i Ødis til legestue og samvær en gang om ugen. I foråret 2013 blev salen og gangen malet og er nu meget flot. I denne sommer er der installeret to nye elkomfurer og nyt køleskab. Huset udlejes til familiefester i et sådant omfang, at økonomien endnu hænger sammen. Penge til vedligeholde og andet er og bliver primært skaffet ved forskellige sponsorater både fra private, virksomheder og fonde.

Navneplade over dør  Ødis Forsamlingshus

Formænd gennem tiden:


2012 - Nu  :  Installatør, Eigil Laursen.

2004 - 2012: Tømrer, Martin Aggesen.

1991 - 2004: Uddeler, Ebbe B. Poulsen.

1981 - 1991: Provst, Hans Thysen.

1979 - 1981: Skoleinspektør, Erik Helby.

1962 - 1979: Installatør, Poul Søderberg.

1959 - 1962: Gårdejer, Hans Ravn.

1954 - 1959: Gårdejer, Aksel Jensen.

1945 - 1954: Tømrer, Martin Hansen.

1922 - 1945: Gårdejer, Hans Clausen.

1920 - 1922: Fhv. Gårdejer, Hans Muller.

1902 - 1920: Sognepræst, A. Jessen.

Weekendleje 3000kr. Inkl. rengøring

Fredag - Lørdag eller Lørdag - Søndag

Dagsleje 2000kr. Inkl. rengøring

Mandag - Torsdag


-El afregnes efter måler.